FAQs Complain Problems

समाचार

विधेयक समिति

लुङ्ग्री गाउँपालिकाको विधेयक समितिः

 क्र.सं.  समिति गठनको आधार  नाम, थर  पद  सम्पर्क नं.  कैफियत
 १  कार्यपालिका सदस्य(उपाध्यक्ष)  श्री दिल कुमारी गुरुङ  संयोजक    
 २  कार्यपालिकाले तोकेका कम्तिमा एक जना महिला सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य  श्री हिरा बहादुर पुन  सदस्य    
 ३  श्री इशा वि.क.  सदस्य    
 ४  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    सदस्य    
 ५  प्रशासन शाखा प्रमुख    सदस्य    
 ६  कानून हेर्ने शाखा प्रमुख    सदस्य सचिव