FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यु दर्ता

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरु: 

सूचकले भरी पेश गरेको मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम ।

सूचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।

मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

गा.पा. बाहिरबाट आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि ।

अस्पतालमा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।